-රු 3,000.00

ACER NITRO 5 NEW 2020 RYZEN

ACER NITRO 5 NEW 2020

AMD RYZEN 5 3550H n 4600H PROCESSOR

8 n 16GB RAM

256, 512GB r 1TB SSD M.2 NVME HARD DRIVE

NVIDIA GEFORCE GTX 1650 4GB GRAPHICS

15.6″ FHD IPS DISPLAY

BACKLIT KEY BOARD

WIN 10 HOME

රු 200,000.00 රු 197,000.00

Compare

Description

ACER NITRO 5 NEW 2020

AMD RYZEN 5 3550H n 4600H PROCESSOR

8 n 16GB RAM

256, 512GB r 1TB SSD M.2 NVME HARD DRIVE

NVIDIA GEFORCE GTX 1650 4GB GRAPHICS

Reviews (0)

0.0
0
0
0
0
0

Be the first to review “ACER NITRO 5 NEW 2020 RYZEN”

There are no reviews yet.